Wysokość świadczenia i kryterium dochodowe

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ I KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjengo ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniajacej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastęczej,
  • zawarła związek małżeński.

Opublikowano: 20 listopada 2020 22:20

Kategoria: Fundusz alimentacyjny

Wyświetleń: 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl