ZANIEDBANIE JEST RÓWNIEŻ PRZEMOCĄ

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.

(Dz. U. z 2005 Nr 180 poz. 1493).

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie albo zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny – osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Do przemocy zaliczamy w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, działania naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym również seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, również działania powodujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

ZANIEDBANIE - nazywane jest ukrytą formą przemocy, to niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka. Jest to często spotykana forma przemocy wobec dzieci, ludzi starszych oraz wobec osób niepełnosprawnych – przez ich rodziców, dorosłe dzieci, opiekunów czy domowników.

 

 

Zaniedbanie występuje w rożnych obszarach życia, np:

 • nieprawidłowe żywienie – kiedy występuje niedożywianie lub przekarmienie dziecka/ osoby starszej/ niepełnosprawnej – taki stan prowadzi do problemów zdrowotnych,

 • brak dbałości o higienę osobistą – oznacza to: pozostawienie dziecka/ osoby starszej/ niepełnosprawnej brudnej, nieuczesanej, nieogolonej, nieodpowiednio ubranej do pory roku, niezadbanie o mieszkanie,

 • izolacja – pozbawienie osoby kontaktów z innymi ludźmi poprzez zamykanie ją w domu, utrudnianie kontaktów z dalszą rodziną, środowiskiem sąsiedzkim,

 • brak kontroli i pozbawienie opieki przez długi czas dziecko/ osobę starszą/ osobę niepełnosprawną.,

 • zaniedbanie stanu zdrowia – brak kontroli lekarskiej, niewłaściwe przyjmowanie leków, lub ich nie przyjmowanie, niestosowanie się do zaleceń lekarza w opiece nad chorym,

 • brak kontroli i zainteresowania w realizacji obowiązku szkolnego.

 

Chłód emocjonalny to również przemoc, celowe niezawierające aktów przemocy fizycznej zachowania dorosłych wobec dzieci, osoby starszej czy osoby niepełnosprawnej, które powodują obniżenie możliwości prawidłowego funkcjonowania. Do takich zachowań należą: wyzwiska, groźby, szantaże, odrzucanie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości danej osoby, niszczenie ważnych rzeczy drugiej osoby.

 

Należy pamiętać, że jedno potwierdzone zgłoszenie o rażącym zaniedbaniu wystarczy aby rozpoczęło się wobec sprawcy postępowanie karne.

 

Artykuły i paragrafy Kodeksu Karnego mówiące o formach przemocy to:

 • Art. 160 k.k. § 1 - „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku ma zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

§ 2. „ Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 • Art. 209 k.k. § 1 - „Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy prawa ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 • Art. 210 k.k. § 1 - „Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Jeśli zauważysz lub doświadczasz taki rodzaj przemocy koniecznie zgłoś to do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli lub do Ośrodka Zdrowia.

 

 

WIDZISZ – REAGUJ

RAZEM BEZ PRZEMOCY!”

 

 

Ważne numery telefonu:

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 76 8318 852, 76 8318 102

 • Dzielnicowy Gminy Kotla : 514 825 192

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli 76/8318 509

 

Opublikowano: 01 kwietnia 2019 13:48

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 8592

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl