AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GŁOGOWSKIM - Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. realizuje projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głogowskim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 - poddziałanie 1.1.1

W ramach programu pozyskano kwotę 2.280.000,00 zł (wkład Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.921.584,00 zł).

Z poszczególnych form aktywizacji będą mogły skorzystać osoby które są w wieku od 18 do 29 lat (nie ukończyły 30 roku życia).

Co najmniej 60% ogółu stanowić mają osoby, które kwalifikują się do grupy NEET tj.:

  • nie pracują (tj. jest bezrtobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształcą się ( nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Co najmniej 20% ogółu stanowić mają osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada m.in. aktywizację 10 osób niepełnosprawnych oraz 117 osób długotrwale bezrobotnych. Osoby długotrwale bezrobotne to w przypadku osób do 25 r.ż.osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób do 30 r.ż. są to osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy.
Celem projektu jest:
  • organizacja staży,
  • organizacja szkoleń indywidualnych,
  • udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • przyznanie bonów na zasiedlenie,
  • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy.
Aktualna informacja o prowadzonych naborach dostępna jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie:
http://pup.glogow.pl/strona/program-po-wer-rok-2019/344

Opublikowano: 25 stycznia 2019 12:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 428

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl