Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla, tel/fax 76 8318-852/76 8318-102, adres e-mail: kotla@gopskotla.pl.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli możliwy jest pod numerem telefonu: 76 8318-852 wew. 42, lub adresem e-mail: kotla@gopskotla.pl.

  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celach realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli wynikających z następującychprzepisów prawnych:

□ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

□ Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

□ Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

□ Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

□ Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

□ Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

□ Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne

□ Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

□ Ustawy z dnia 9 marca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

□ Ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

□ Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

□ Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Instrukcją Archiwalną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

  4. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie pomocy/ustalenie uprawnień do świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl