ROK 2014

 

STYCZEŃ

 • W ramach projektu nadal zatrudniony jest pracownik socjalny do realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji. Wynagrodzenie pracownika socjalnego współfinansowane jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   
 • W styczniu zespół projektowy omówił cele projektu w roku 2014, grupy docelowe w projekcie oraz działania jakie powinny być skierowane wobec uczestników projektu  i otoczenie, jak też oczekiwane rezultaty. Wstępnie omówiono etapy realizacji poszczególnych zadań w projekcie. W styczniu zespół projektowy prowadził systematyczną promocję projektu. Została przeprowadzona wstępna rekrutacja uczestników projektu.
LUTY-MARZEC
 • W miesiącu lutym w ramach aktywnej integracji pracownicy socjalni zawarli 8 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu. W kontraktach zostały ustalone zadania dla pracowników socjalnych i uczestników projektu.
 • W dniu 14 lutego 2014r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pn. „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie”.   W spotkaniu uczestniczyło 8 uczestników projektu oraz zespół projektowy.
KWIECIEŃ
 • W ramach aktywnej integracji wszyscy uczestnicy projektu  otrzymali wsparcie w formie zajęć indywidualnych i grupowych ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego. Dla każdego uczestnika projektu doradca zawodowy opracował Indywidualną Ścieżkę Rozwoju oraz została przez psychologa sporządzona wstępna opinia kompetencji psychospołecznych. 
MAJ-CZERWIEC
 • W miesiącu maj zespół projektowy dokonał analizy ofert oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursów „Nowoczesny magazynier- sprzedawca”, „Operator wózków widłowych (jezdniowych) z napędem silnikowym” oraz „Prawo jazdy kategorii B”, jak też dokonał wyboru firmy która zapewni posiłek regeneracyjny na kursie „Nowoczesny magazynier sprzedawca”.
 •  W miesiącu czerwcu w ramach aktywnej integracji 7 uczestników projektu rozpoczęło kurs „Nowoczesny magazynier- sprzedawca” oraz
  1 uczestnik rozpoczął kurs „Operator wózków widłowych (jezdniowych)
  z napędem silnikowym”. W trakcie zajęć osoby szkolone otrzymują posiłek regeneracyjny i poczęstunek,  jak też otrzymują zwrot kosztów przejazdu
 • Pracownicy socjalni prowadzą systematyczny monitoring, służą pomocą w formie pracy socjalnej, motywują i wspierają uczestników projektu do aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach. Zespół projektowy prowadzi promocję projektu.

LIPIEC – SIERPIEŃ

 • W miesiącu lipcu uczestnicy projektu kontynuowali udział w kursie „Nowoczesny magazynier – sprzedawca” oraz „Operator wózków widłowych (jezdniowych) z napędem silnikowym”. W trakcie zajęć osoby szkolone otrzymywały poczęstunek, posiłek regeneracyjny oraz zwrot kosztów dojazdu.
 • W miesiącu sierpniu ośmioro uczestników ukończyło powyższe kursy
  i przystąpiło do egzaminu, który zaliczyli pozytywnie, nabywając uprawnienia do wykonywania zawodu magazynier sprzedawca oraz operator wózków widłowych. Z ukończonego kursu wszyscy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty.
 •  Sześciu uczestników kursu w sierpniu rozpoczęło kurs „Prawo jazdy kategorii B”.
 • Pracownicy socjali nadal prowadzą systematyczny monitoring, służą pomocą w formie pracy socjalnej, motywują i wspierają uczestników projektu do aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach, jak też prowadzą promocję projektu w rejonach swojego działania.

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

 • W miesiącu wrześniu sześciu uczestników projektu ukończyło kurs "Prawo jazdy kategorii B". Pozytywnie przeszło wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny. Z ukończonego kursu otrzymali zaświadczenia
  i certyfikaty.
 • W miesiącu październiku dwie uczestniczki projektu ukończyły kurs "Stylizacja paznokci i wizaż z uprawnieniami do wykonywania usługi".
  Z ukończonego kursu otrzymały zaświadczenia i certyfikaty.
 • W miesiącu październiku wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie zajęć grupowych z doradcą zawodowym.
 • W trakcie kursów i zajęć osoby szkolone otrzymywały poczęstunek, posiłek regeneracyjny oraz zwrot kosztów dojazdu. Wszyscy uczestnicy projektu są zadowoleni z nabycia nowych umiejętności i przejawiają silną motywację do dalszego udziału w projekcie.
 • Pracownicy socjalni nadal prowadzą systematyczny monitoring, służą pomocą w formie pracy socjalnej, motywują i wspierają uczestników projektu do aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach, jak też prowadzą promocję w rejonach swojego działania.

 LISTOPAD - GRUDZIEŃ

 • W miesiącu listopadzie wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie psychologiczne w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych.
 • W trakcie trwania projektu ośmiu uczestników ukończyło kurs „Nowoczesny magazynier sprzedawca”, jedna osoba ukończyła kurs „Operator wózków widłowych (jezdniowych)”, sześć osób kurs „Prawo jazdy kategorii B”oraz dwie osoby kurs „Stylizacja paznokci i wizaż
  z uprawnieniami do wykonywania usługi”. Wszystkie osoby skorzystały ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego.
 • Pracownicy socjali przez cały okres trwania projektu wspierali
  i motywowali uczestników do aktywnego i systematycznego udziału
  w zajęciach i kursach, udzielali wsparcia finansowego.

   

 

PROJEKT EFS "Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl