ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764,00 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy
z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

 

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w wyniku zmiany przepisów dotyczących prawa do świadczeń pielęgnacyjnych (prawa do świadczeń zostały pozbawione m. in osoby opiekujące się niepełnosprawnymi rodzicami). Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek  nie przysługuje osobom, które nabyły prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Prawa do zasiłku dla opiekuna nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek dla opiekuna wynosi 520 zł i ma być wypłacony również wstecz, wraz z odsetkami od dnia 1 lipca 2013 r.  Warunkiem uzyskania zasiłku dla opiekunów jest złożenie wniosku o zasiłek w okresie od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. Instytucje, które wypłacały świadczenie pielęgnacyjne mają obowiązek powiadomić osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl