Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

 • świadczenia opiekuńcze;

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom polskim;

 • cudzoziemcom:

  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
   w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
   (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku
   z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl