ZASIŁEK STAŁY

 

 Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy
  z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy
  z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;
 • kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; zasiłek ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny; zasiłek ustala sie do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy może być przyznany: 

 • w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej;
 • w szczególności na pokryie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków  i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;
 • w formie biletu kredytowanego;
 • w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego;
 • osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej i ekologicznej;

 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku na pomoc rzeczową.

 

NIEPIENIĘŻNE FORMY POMOCY

 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży,
 • sprawienie pogrzebu,
 • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc instytucjonalna - Dom Pomocy Społecznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl