KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA?

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. obywatelom polskim;

  2. cudzoziemcom:

  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),

  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku
    z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nia 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ I KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł miesięcznie.

 

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł.

 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjengo ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniajacej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastęczej,
  • zawarła związek małżeński.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl