KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY?

 

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub
125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej
w dniu złożenia wniosku.
Od 1 marca 2015 roku najniższa emerytura wynosi 880,45zł.


Jeżeli miesięczny dochód na osobę jest mniejszy niż 150% kryterium dochodowego w gospodarstwie 1 osobowym lub 100%
w gospodarstwie wieloosobowym, udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
  2-4osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
  5-osobowym i więcej.

 

Jeżeli miesięczny dochód na osobę wynosi 150-175% kryterium dochodowego
w gospodarstwie 1-osobowym lub 100-125%
w gospodarstwie wieloosobowym, udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:

 • 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
  2-4osobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
  5-osobowym i większym.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje sie tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gopsodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35m2- dla 1 osoby,

2) 40m2- dla 2 osób,

3) 45m2 - dla 3 osób,

4) 55m2 - dla 4 osób,

5) 65m2 - dla 5 osób,

6) 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszklanym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania
w oddzielnym pokoju (wymagany stosowny dokument tj. orzeczenie
o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające poruszanie się na wózku inwalidzkim lub konieczność zamieszkania w oddzielnym pokoju).

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.
Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy m.in. czynsz, opłaty związane
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, inne niż w/w opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku.

 

 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 966 ze zmianami)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz.u. z 2001 r. nr 156, poz. 1817 ze zmianami)

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY?

 

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, przysługuje zryczałtowany dodatek enetgetyczny.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

 Wysokość limitu, o którym mowa wynosi:

 1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

 2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarwstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

 3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wypłacają gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl