SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ D/S UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

„STOP PRZEMOCY” pod takim hasłem 16.09.2014r. odbyły się w naszej gminie warsztaty ze specjalistą do spraw uzależnień w ramach projektu socjalnego „Stop przemocy”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli i są jednym z trzech przewidzianych w projekcie warsztatów dotyczących tej tematyki. Kolejne warsztaty odbędą się w dniu 24.09.2014r. z psychologiem oraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Głogowie dnia 29.09.2014r. W/wymienione warsztaty są kontynuacją działań rozpoczętych w czerwcu 2014r. - happeningiem ulicznym młodzieży gimnazjalnej Gminnego Gimnazjum w Kotli manifestującym ich sprzeciw wobec zjawiska przemocy. Wszystkie działania mają na celu Rozwój profilaktyki, jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym gminy Kotla, czyli:

 • Zmianę i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w rodzinie;

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

 • Propagowanie otwartości na nowe doświadczenia;

 • Wsparcie i profesjonalną pomoc doradczą, terapeutyczną – dla  osób zagrożonych przemocą w rodzinie;

 • Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.

 

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

Z psychologiem spotkali się uczestnicy naszego projektu "Stop przemocy". Dwugodzinne warsztaty dotyczyły:

 • poznania mechanizmów warunkujących posługiwanie się przemocą przez członków rodziny,
 • dziecko jako ofiara przemocy domowej wśród dorosłych,
 • edukowania w zakresie przeciwdziałania przemocy.

 

SPOTKANIE Z PRZEDTSWICIELEM POLICJI

 Dnia 29 września 2014r. odbyły się kolejne i już ostatnie warsztaty w ramach projektu socjalnego STOP PRZEMOCY na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Warsztaty zostały przeprowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, młodszego aspiranta Łukasza Szuwikowskiego. Warsztaty dotyczyły przekazania uczestnikom wiedzy na temat skutków prawnych stosowania przemocy w rodzinie.                          
Projekt był realizowany w ramach rozwoju zawodowego i uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przez starszego pracownika socjalnego GOPS w Kotli, Panią Anetę Gąsiorek.

           

            Partnerami realizacji projektu STOP PRZEMOCY w roku 2014 byli:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli
 • Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 • Gimnazjum Gminne w Kotli
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

  STOP PRZEMOCY - ulotka informacyjna

  Rejestr instytucji w powiecie głogowskim przeciwdziałających przemocy

  Podmioty prowadzące zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl