Pomoc społeczna przyznawana jest osobom i rodzinom przeżywającym trudności. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z następujących powodów:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu i narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzyswoej;
 • klęski żywiołowej i ekologicznej;

 

NA CZYM POLEGA POMOC SPOŁECZNA?

 • na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot. 

 

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej   634
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie   514

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl